Language of document : ECLI:EU:F:2008:147

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

25. listopadu 2008

Věc F-50/07

Valentina Hristova

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Nábor – Otevřené výběrové řízení – Podmínky přijetí – Zamítnutí žádosti o pracovní místo – Odůvodnění – Diplomy“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 EA, kterou se žalobkyně V. Hristova domáhá zrušení rozhodnutí výběrové komise otevřeného výběrového řízení EPSO/AST/14/06 o jejím nepřipuštění ke zkouškám uvedeného výběrového řízení, a toho, aby byla Komisi uložena povinnost zaplatit náhradu škody, kterou utrpěla.

Rozhodnutí: Rozhodnutí výběrové komise otevřeného výběrového řízení EPSO/AST/14/06 o nepřipuštění žalobkyně ke zkouškám uvedeného výběrového řízení se zrušuje. Žaloba se ve zbývající části zamítá. Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Výběrové řízení – Výběrová komise – Nepřipuštění ke zkouškám

(Služební řád úředníků, článek  25 druhý pododstavec)

2.      Úředníci – Mimosmluvní odpovědnost orgánů – Podmínky – Protiprávnost – Škoda – Příčinná souvislost

1.      Účelem povinnosti odůvodnit rozhodnutí nepříznivě zasahující do právního postavení osoby je jednak poskytnout dotčené osobě údaje potřebné pro posouzení, zda rozhodnutí je, či není opodstatněné, a jednak umožnit soudní přezkum. Pokud jde konkrétně o rozhodnutí o nepřipuštění do výběrového řízení, musí výběrová komise uvést přesně podmínky z oznámení o výběrovém řízení, které uchazeč podle jejího názoru nesplnil.

(viz bod 22)

Odkazy:

Soudní dvůr: 21. června 1984, Lux v. Účetní dvůr, 69/83, Recueil, s. 2447, bod 36

Soud prvního stupně: 21. května 1992, Fascilla v. Parlament, T‑55/91, Recueil, s. II‑1757, bod 32; 25. března 2004, Petrich v. Komise, T‑145/02, Recueil FP, s. I‑A‑101 a II‑447, bod 54; 5. dubna 2005, Hendrickx v. Rada, T‑376/03, Sb. VS s. I‑A‑83 a II‑379, bod 68

2.      Vznik odpovědnosti Společenství předpokládá splnění souboru podmínek, pokud jde o protiprávnost jednání vytýkaného orgánům, skutečnou existenci škody a existenci příčinné souvislosti mezi jednáním a uplatňovanou škodou.

K tomu, aby existovala taková příčinná souvislost, je v zásadě třeba, aby byl prokázán přímý a jistý vztah příčiny a následku mezi zaviněným porušením právní povinnosti, jehož se dopustil dotyčný orgán Společenství, a uplatňovanou škodou.

Ve zvláštním kontextu výběrového řízení je potřebné míry jistoty ohledně příčinné souvislosti dosaženo tehdy, zbavilo-li protiprávní jednání, jehož se dopustil orgán Společenství, někoho jistým způsobem, nikoli nezbytně pro získání dotčeného pracovního místa, ohledně kterého dotyčný nebude moci nikdy prokázat, že na ně měl právo, ale vážné šance na to, aby na něj byl jmenován, s tím, že dotčené osobě tím vznikla škoda spočívající ve ztrátě příjmů.

(viz body 38, 40 a 41)

Odkazy:

Soudní dvůr: 16. prosince 1987, Delauche v. Komise, 111/86, Recueil, s. 5345, bod 30

Soud prvního stupně: 9. února 1994, Latham v. Komise, T‑3/92, Recueil FP, s. I‑A‑23 a II‑83, bod 63; 15. února 1996, Ryan-Sheridan v. FEACVT, T‑589/93, Recueil FP, s. I‑A‑27 a II‑77, bod 141; 5. října 2004, Sanders a další v. Komise, T‑45/01, Sb. rozh. s.  II‑3315, body 149 a 150; 12. září 2007, Combescot v. Komise, T‑250/04, Sb. VS s. I‑A‑2‑0000 a II‑A‑2‑0000, body 95 a 96

Soud pro veřejnou službu: 22. října 2008, Tzirani v. Komise, F-46/07, Sb. VS s.  I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, bod 215