Language of document :

Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 15 май 2017 г. — C, A/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Дело C-257/17)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподатели: C, A

Ответник: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Преюдициални въпроси

Като се имат предвид член 3, параграф 3 от Директива 2003/86/EО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, 2003 г.; Специално издание на български език, глава 19, том 6, стр. 164; с поправка в ОВ L 71, 2012 г.) и решението Nolan (EU:C:2012:638), компетентен ли е Съдът да отговори на преюдициални въпроси на нидерландския съд относно тълкуването на разпоредбите на посочената директива в правен спор относно правото на пребиваване на членове на семейството на кандидати за събиране на семейството с нидерландско гражданство, след като в нидерландското право е установено, че посочената директива се прилага пряко и безусловно по отношение на тези членове на семейството?

Следва ли член 15, параграфи 1 и 4 от Директива 2003/86/EО […] да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която предвижда, че заявлението за предоставяне на самостоятелно право на пребиваване — подадено от чужденец, пребивавал законно на територията на държавата членка в продължение на пет последователни години с цел събиране на семейството — може да бъде отхвърлено на основание, че чужденецът не е изпълнил предвидените като условие в националното право мерки за интегриране?

Следва ли член 15, параграфи 1 и 4 от Директива 2003/86/EО […] да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, съгласно която самостоятелното право на пребиваване може да бъде предоставено с действие най-рано от датата, на която е подадено заявлението?

____________