Language of document :

Жалба, подадена на 25 февруари 2008 г. - Tomas/Парламент

(Дело F-31/08)

Език на производството: литовски

Страни

Жалбоподател: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Казахстан) (представител: M. Michalauskas, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на производството

Отмяна на решението на Органа по назначаването за уволнение на жалбоподателя и обезщетяване на претърпените неимуществени и имуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Органа по назначаването за уволнение на жалбоподателя,

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя сумата 125 000 EUR като обезщетение за неимуществените и имуществените вреди, претърпени от жалбоподателя,

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________