Language of document :

Žaloba podaná dne 4. března 2008 - V v. Komise

(Věc F-33/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: V (zástupce: C. Ronzi, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým bylo žalobci oznámeno, nesplňuje požadavky na tělesnou způsobilost stanovené pro výkon práce u Evropské komise, odstranění některých znaleckých posudků z jeho osobního spisu a návrh na náhradu škody za majetkovou a nemajetkovou újmu.

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 15. května 2007, kterým bylo žalobci oznámeno, že nesplňuje požadavky na tělesnou způsobilost stanovené pro výkon práce u Evropské komise;

zrušit v případě potřeby rozhodnutí ze dne 12. července, jímž byla zamítnuta stížnost podaná žalobcem dne 1. června 2007;

nařídit, aby z osobního spisu žalobce byly odstraněny znalecké posudky z 15. září 2006, 21. září 2006 a 28. března 2007, a že je tedy třeba vycházet z původní lékařské zprávy ze dne 26. června 2006, v níž byl žalobce prohlášen za práce schopného.

uložit žalované náhradu škody za majetkovou a nemajetkovou újmu způsobenou žalobci, jejíž výše byla ex aequo et bono prozatímně vyčíslena na 170 900 eur (zvýšená od 1. srpna 2006 o úroky z prodlení, jejichž výše musí být počítána za použití úrokové míry stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace zvýšené o dva body)

předběžně nařídit v žalobcově případě prodloužení platnosti seznamu uchazečů vhodných k přijetí, na němž je zapsáno jeho jméno, bude-li rozsudek Soudu pro veřejnou službu vydán později než v únoru 2009 (datum uplynutí seznamu kandidátů vhodných k přijetí);

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________