Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2008 r. - Nanopoulos przeciwko Komisji

(Sprawa F-30/08)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Photius Nanopoulos (Luksemburg, Wielkie księstwo Luksemburga) (przedstawiciel: V. Christianos, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną z uwagi na naruszenie jego podstawowych praw wymierzonych w jego dobre imię i reputację.

Żądania strony skarżącej

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 850 000 EUR, obejmującej również naprawę szkody związanej z uszczerbkiem na zdrowiu, tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________