Language of document :

Žaloba podaná 3. marca 2008 - Y/Komisia

(vec F-29/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Y (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia orgánu oprávneného na uzatvorenie pracovnej zmluvy z 24. mája 2007 o prepustení žalobcu, ako zamestnanca zamestnaného na základe zmluvy, z dôvodu jeho údajne nedostatočného výkonu v službe a náhrada majetkovej a nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného na uzatvorenie pracovnej zmluvy prijaté 24. mája 2007 a týkajúce sa prepustenia žalobcu ako zamestnanca zamestnaného na základe zmluvy,

v potrebnom rozsahu zrušiť explicitné rozhodnutie Komisie zo 16. novembra 2007 o zamietnutí sťažnosti, ktorú žalobca podal podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku dňa 31. augusta 2007,

zaviazať Komisiu na úhradu mzdy žalobcu, ktorú by naďalej poberal, ak by orgán oprávnený na uzatvorenie pracovnej zmluvy neukončil jeho zmluvu predčasne a protiprávne, ako aj všetkých ostatných príspevkov, o ktoré by mohol žiadať,

zaviazať Komisiu na úhradu žalobcovi náhrady škody stanovenej na 500 000 eur, ako nemajetkovej ujmy, s výhradou jej zvýšenia v priebehu konania,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________