Language of document :

Talan väckt den 3 mars 2008 - Y mot kommissionen

(Mål F-29/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Y (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslut fattat den 24 maj 2007 av den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal att säga upp sökanden från dennes kontraktsanställning till följd av hans påstått bristfälliga uppförande i tjänsten samt skadestånd för ekonomisk och ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet fattat den 24 maj 2007 av den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal avseende uppsägning av sökanden som kontraktsanställd,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara det uttryckliga beslutet fattat av kommissionen den 16 november 2007 att avslå det klagomål som sökanden den 31 augusti 2007 anförde med stöd av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta kommissionen att betala sökande den lön som han hade fått även fortsättningsvis om den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal inte hade sagt upp sökandens kontrakt i förtid och rättsstridigt samt den ersättning som han kan begära,

förplikta kommissionen att betala sökanden skadestånd för ideell skada med ett belopp som uppskattas till 500 000 euro, med förbehåll för eventuella höjningar under förfarandets gång, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________