Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 21 oktober 2009 - V / Commissie

(Zaak F-33/08)1

(Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Aanwerving - Weigering tot aanstelling wegens fysieke ongeschiktheid voor uitoefening van werkzaamheden - Regelmatigheid van procedure - Regelmatigheid van medisch onderzoek bij aanwerving - Voorbereidende handelingen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: V (Brussel, België) (vertegenwoordigers: C. Ronzi, A. Grauling en É. Boigelot, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: L. Lozano Palacios en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst - Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 15 mei 2007 waarbij verzoekster ervan op de hoogte is gesteld dat zij niet voldeed aan de voorwaarden van fysieke geschiktheid voor de uitoefening van de werkzaamheden en vordering tot vergoeding van de materiële en immateriële schade

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen draagt haar eigen kosten alsmede de helft van de kosten van V.

V zal de helft van haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 158 van 21.6.2008, blz. 26.