Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 7 октомври 2009 г. - Y/Комисия

(Дело F-29/08)1

(Договорно наети служители - Уволнение поради явна непригодност - Незадоволително поведение в службата)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Y (Брюксел, Белгия) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: M. J.-P. Keppenne и L. Lozano Palacios)

Предмет

Отмяна на Решение от 24 май 2007 г. на органа, оправомощен да сключва договори (ООСД) за уволнение на жалбоподателя като договорно нает служител в резултат на твърдяното негово незадоволително поведение в службата и обезщетение на имуществените и неимуществените вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Y понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 9.5.2008 г.