Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 7 października 2009 r. - Y przeciwko Komisji

(Sprawa F-29/08)1

(Pracownicy kontraktowi - Rozwiązanie stosunku pracy ze względu na oczywistą niezdolność do służby - Zastrzeżenia w zachowaniu podczas służby)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Y (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: M. J.P. Keppenne i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 24 maja 2007 r. o rozwiązaniu stosunku pracy ze skarżącym jako pracownikiem kontraktowym ze względu na jakoby zastrzeżenia w zachowaniu podczas służby oraz wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Y pokryje wszystkie koszty postępowania.

____________

1 - Dz. U. C 116 z 9.5.2008 s. 35.