Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 20. jaanuari 2009. aasta otsus - Klein versus komisjon

(Kohtuasi F-32/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Pensionid - Invaliidsuspension- Surm - Ülalpeetava lapse mõiste - Ametnike personalieeskirjade VII lisa artikkel 2 - Surmatoetus - Matusetoetus - Orvupension)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marie-Claude Klein (Grasse, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 4. mai 2007. aasta otsus, millega keelduti hagejale maksmast matusetoetust, surmatoetust ja orvupensioni

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kohtukulud M.-C. Kleini kanda.

____________

1 - ELT C 116, 9.5.2008, lk. 36.