Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 20 januari 2009 - Klein / Commissie

(Zaak F-32/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Pensioenen - Invaliditeitspensioen - Overlijden - Begrip kind ten laste - Artikel 2 van bijlage VII bij Statuut - Overlijdensuitkering - Overlijdenskapitaal - Wezenpensioen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marie-Claude Klein (Grasse, Frankrijk) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: D. Martin en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG van 4 mei 2007 houdende weigering om verzoekster in het genot te stellen van een overlijdenskapitaal, een overlijdensuitkering en een wezenpensioen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Klein zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 116 van 9.5.2008, blz. 36.