Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 11. maj 2010 - Nanopoulos mod Kommissionen

(Sag F-30/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - Personalerettens kompetence - formaliteten -

bebyrdende akt - ansvar uden for kontrakt - oplysninger tilgået pressen - princippet om uskyldsformodning - ikke-økonomisk skade - beslutning om at indlede disciplinær forfølgning - åbenbart urigtigt skøn - bistandsforpligtelse - vedtægtens artikel 24)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luxembourg) (ved avocats V. Christianos, D. Gouloussis og V. Vlassi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Currall og K. Herrmann, derefter ved J. Currall og K. Herrmann, som befuldmægtigede, bistået af avocats E. Bourtzalas og I. Antypas)

Sagens genstand

Påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb i erstatning for den skade, som han har lidt som følge af en tilsidesættelse af hans grundlæggende rettigheder, der har krænket hans ære og omdømme.

Konklusion

1)    Europa-Kommissionen betaler Fotios Nanopoulos et beløb på 90 000 EUR.

2)    I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

3)    Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 171 af 5.7.2008, s. 50.