Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 11. mai 2010. aasta otsus - Nanopoulos versus komisjon

(kohtuasi F-30/08)1

(Avalik Teenistus - Ametnikud - Avaliku Teenistuse Kohtu pädevus - Vastuvõetavus - Kahjustav meede - Lepinguväline vastutus - Leke ajakirjandusse - Süütuse presumptsiooni põhimõte - Mittevaraline kahju - Distsiplinaarmenetluse algatamise otsus - Oluline hindamisviga - Hoolitsemiskohustus - Kodukorra artikkel 24)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luxembourg) (esindajad: advokaadid V. Christianos, D. Gouloussis ja V. Vlassi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja K. Herrmann, hiljem J. Cirrall ja K. Herrmann, keda abistavad advokaadid E. Bourtzalas ja I. Antypas)

Ese

Nõue mõista komisjonilt hageja kasuks välja hüvitis kahju eest, mis talle tekkis seoses tema au ja maine riivamisega seotud põhiõiguste rikkumisega.

Resolutsioon

Mõista Euroopa Komisjonilt F. Nanopoulose kasuks välja 90 000 eurot.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta kõik kohtukulud Euroopa Komisjoni kanda.

____________

1 - ELT C 171, 5.7.2008, lk 50.