Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 7 juli 2010 - Tomas/Europees Parlement

(Zaken F-116/07, F-13/08 en F-31/08)1

(Openbare dienst - Tijdelijke functionarissen - Artikel 2, sub c, van RAP - Ontslag - Vertrouwensband - Voorafgaande raadpleging van personeelscomité van Parlement - Geen raadpleging)

Procestaal: Litouws

Partijen

Verzoekende partij: Stanislovas Tomas (Vilnius, Litouwen) (vertegenwoordiger: M. Michalauskas)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: A. Lukošiūtė en K. Zejdová, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeker te ontslaan en, anderzijds, verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade

Dictum

De beroepen in de zaken F-116/07 en F-13/08 worden verworpen.

Het Europees Parlement zal Stanislovas Tomas het bedrag van 1 000 EUR betalen ter vergoeding van de immateriële schade die hij heeft geleden.

Het beroep in zaak F-31/08 wordt voor het overige verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen in de zaken F-116/07, F-13/08 en F-31/08.

____________

1 - PB C 64 van 8.3.2008, blz. 65, PB C 142 van 7.6.2008, blz. 39 en PB C 158 van 21.6.2008, blz. 26.