Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. - Dubus przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-86/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Charles Dubus (Tervuren, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o nieumieszczeniu skarżącego na liście urzędników, którzy otrzymali awans z grupy zaszeregowania AST3 do grupy zaszeregowania AST4 w ramach postępowania w sprawie awansów za 2009 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu o nieumieszczeniu skarżącego na liście urzędników, którzy otrzymali awans z grupy zaszeregowania AST3 do grupy zaszeregowania AST4 w ramach postępowania w sprawie awansów za 2009 r.;

w efekcie tego stwierdzenia nieważności przeprowadzenie nowej analizy porównawczej wyników w pracy skarżącego i innych kandydatów w ramach postępowania w sprawie awansów za 2009 r. i przyznanie skarżącemu awansu do grupy AST4 ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2009 r. wraz z odsetkami za zaległe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansowania naliczanymi od dnia 1 stycznia 2009 r. powiększonymi o dwa punkty procentowe;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________