Language of document :

Жалба, подадена на 23 септември 2010 г. - AI/Съд

(Дело F-85/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AI (представител: M. Erniquin, avocat)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Предмет на производството

От една страна, искане да се отменят разискванията на конкурсната комисия относно резултатите от изпита по френски език във вътрешен конкурс въз основа на изпит № CJ 12/09 и, доколкото е необходимо, да се отменят договорите и назначенията на лицата, които са издържали посочения конкурс, както и, от друга страна, искане да се отмени решението да не бъде подновен договорът на жалбоподателката като срочно нает служител, и искане за обезщетение за претърпяна вреда

Искания на жалбоподателя

oтмяна на разискванията на конкурсната комисия относно резултатите от изпита по френски език във вътрешен конкурс въз основа на изпит № CJ 12/09;

доколкото е необходимо, отмяна на назначенията на осемте кандидати, издържали посочения изпит;

съобщаване на критериите за оценка, които са в основата на направения подбор;

като главно искане, преквалификация на трудовия договор с определен срок на жалбоподателката в трудов договор за неопределено време, и оттам - отмяна на решението да не бъде подновен нейният договор от януари 2009 г. като срочно нает служител и следователно - възстановяването ѝ в качеството на срочно нает служител; при условията на евентуалност - отмяна на решението да не бъде подновен нейният договор от януари 2009 г. като срочно нает служител и следователно - възстановяването ѝ в качеството на срочно нает служител;

в резултат на това, признаване на правото на обезщетение, съответстващо на разликата между възнаграждението, което тя би получила, ако горепосоченият договор беше продължен на 1 януари 2010 г. и действително получените от нея възнаграждения, считано от тази дата до датата на ефективното ѝ възстановяване на работа;

изплащане на обезщетение за поправяне на неимуществените вреди, претърпени по-конкретно вследствие на неправилното непродължаване на трудовия ѝ договор, оценено на сто хиляди евро в случай, че бъде постановено възстановяването на жалбоподателката, или на обезщетение от петстотин хиляди евро, ако възстановяването на жалбоподателката се окаже невъзможно;

да се осъди Съдът да заплати съдебните разноски.

____________