Language of document :

Beroep ingesteld op 23 september 2010 - AI / Hof van Justitie

(Zaak F-85/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AI (vertegenwoordiger: M. Erniquin, advocaat)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het juryoverleg over de uitslag van het Franse examen van intern vergelijkend onderzoek CJ 12/09 en, voor zover nodig, nietigverklaring van de contracten en aanstellingen van de personen die voor dit vergelijkend onderzoek zijn geslaagd alsmede, anderzijds, nietigverklaring van het besluit om verzoeksters overeenkomst van tijdelijk functionaris niet te verlengen en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het juryoverleg over het franse examen van intern vergelijkend onderzoek CJ 12/09;

voor zover nodig, nietigverklaring van de aanstellingen van de 8 kandidaten die voor dit examen zijn geslaagd;

mededeling van de beoordelingscriteria op grond waarvan de selectie heeft plaatsgevonden;

primair, herkwalificatie van verzoeksters arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dientengevolge, nietigverklaring van het besluit om verzoeksters overeenkomst van tijdelijk functionaris van januari 2009 niet te verlengen en, dientengevolge, reïntegratie van verzoekster als tijdelijk functionaris; subsidiair, nietigverklaring van het besluit om verzoeksters overeenkomst van tijdelijk functionaris van januari 2009 niet te verlengen en, dientengevolge, reïntegratie van verzoekster als tijdelijk functionaris;

dientengevolge, erkenning van het recht op een vergoeding bestaande in het verschil tussen de bezoldiging die verzoekster zou hebben ontvangen indien voormelde overeenkomst op 1 januari 2010 was verlengd en de bezoldiging die zij vanaf die datum en tot aan de datum van haar reïntegratie daadwerkelijk heeft ontvangen;

betaling van een vergoeding voor de immateriële schade die met name is veroorzaakt doordat haar arbeidsovereenkomst ten onrechte niet is verlengd, welke vergoeding op 100 000 EUR wordt geraamd indien de reïntegratie van verzoekster wordt gelast en op 500 000 EUR indien haar reïntegratie onmogelijk blijkt;

verwijzing van het Hof van Justitie in de kosten van de procedure.

____________