Language of document : ECLI:EU:C:2014:135

Дело C‑456/12

O.
срещу

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

и

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
срещу
B.

(Преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия)

„Директива 2004/38/ЕО — Член 21, параграф 1 ДФЕС — Право на движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Бенефициенти — Право на пребиваване на гражданин на трета страна, член на семейството на гражданин на Съюза, в държавата членка, на която последният е гражданин — Завръщане на гражданина на Съюза в тази държава членка след кратки пребивавания в друга държава членка“

Резюме — Решение на Съда (голям състав) от 12 март 2014 г.

1.        Гражданство на Съюза — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Директива 2004/38 — Бенефициенти — Граждани на трета страна, които са членове на семейството на гражданин на Съюза и пребивават в държавата членка, на която последният е гражданин — Изключване

(член 21 ДФЕС; член 1, буква а), член 2, точка 2 и член 3, параграф 1 от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

2.        Гражданство на Съюза — Разпоредби на Договора — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Гражданин на Съюза, който се завръща в държавата членка, на която е гражданин, след като е пребивавал в друга държава членка единствено в качеството си на гражданин на Съюза — Производно право на пребиваване на членовете на неговото семейство, граждани на трета страна — Условия — Ефективно пребиваване на гражданина на Съюза в приемащата държава членка на основание членове 7 и 16 от Директива 2004/38 — Прилагане по аналогия на условията за предоставяне, предвидени в тази директива

(член 21, параграф 1 ДФЕС; член 6, параграф 1, член 7, параграфи 1 и 2 и член 16, параграфи 1 и 2 от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

3.        Гражданство на Съюза — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Директива 2004/38 — Бенефициенти — Гражданин на трета страна, член на семейството на гражданин на Съюза, след завръщането на последния в държавата членка, на която е гражданин — Условия

(член 7, параграфи 1 и 2 и член 16 от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

4.        Гражданство на Съюза — Разпоредби на Договора — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Гражданин на Съюза, който се завръща в държавата членка, на която е гражданин, след като е пребивавал в друга държава членка единствено в качеството си на гражданин на Съюза — Производно право на пребиваване на членовете на неговото семейство, граждани на трета страна — Качество на член на семейството през поне една част от пребиваването в приемащата държава членка — Липса — Изключване на производното право

(член 21, параграф 1 ДФЕС; член 2, точка 2, член 6, параграф 1, член 7, параграф 2 и член 16, параграф 2 от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета)

1.        Член 21, параграф 1 ДФЕС и разпоредбите на Директива 2004/38 относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки не предоставят никакво самостоятелно право на гражданите на трети страни, а само права, които са производни от упражненото от гражданин на Съюза право на свободно движение.

В това отношение, от една страна, от буквалното тълкуване на тази директива следва, че тя предвижда производно право на пребиваване в полза на гражданите на трети страни, членове на семейството на гражданин на Съюза, само когато последният е упражнил своето право на свободно движение, като се е установил в държава членка, различна от тази, на която е гражданин.

От друга страна, според телеологичното тълкуване на разпоредбите на Директива 2004/38, макар да е вярно, че тя цели да улесни и да укрепи упражняването на основното и лично право на свободно движение и пребиваване на територията на държавите членки, което е предоставено пряко на всеки гражданин на Съюза, това не променя обстоятелството, че предметът ѝ се отнася до условията, уреждащи упражняването на това право.

При тези условия посочената директива не може да предоставя производно право на пребиваване на гражданин на трета страна, член на семейството на гражданин на Съюза, който пребивава в държавата членка, на която е гражданин.

(вж. точки 36, 39, 41 и 43)

2.        Член 21, параграф 1 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че в положение, при което гражданин на Съюза е развил или укрепил семеен живот с гражданин на трета страна по повод на ефективно пребиваване по силата и при спазване на условията на член 7, параграфи 1 и 2 или член 16, параграфи 1 и 2 от Директива 2004/38 относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, в държава членка, различна от тази, на която е гражданин, разпоредбите на същата тази директива се прилагат по аналогия, когато посоченият гражданин на Съюза се завърне с въпросния член на неговото семейство в държавата членка по произход. При това положение условията за предоставяне на производно право на пребиваване на гражданина на трета страна, член на семейството на този гражданин на Съюза, в държавата членка по произход на последния, по принцип не би трябвало да са по-стриктни от предвидените в посочената директива за предоставянето на производно право на пребиваване на гражданин на трета страна, член на семейството на гражданин на Съюза, който е упражнил своето право на свободно движение, като се е установил в държава членка, различна от тази, на която е гражданин.

Всъщност, от една страна, предоставянето при завръщането на гражданин на Съюза в държавата членка, на която е гражданин, на производно право на пребиваване на гражданин на трета страна, член на семейството на този гражданин на Съюза, с който последният е пребивавал, единствено в качеството си на гражданин на Съюза, по силата и при спазване на правото на Съюза в приемащата държава членка, цели да премахне пречка за излизането от държавата членка по произхода му, като гарантира на посочения гражданин възможността да продължи в тази последна държава членка семейния живот, който е развил или укрепил в приемащата държава членка.

От друга страна, що се отнася до условията за предоставяне при завръщането на такъв гражданин на производно право на пребиваване на гражданин на трета страна, член на семейството на този гражданин на Съюза, макар Директива 2004/38 да не предвижда подобен случай на завръщане, нейното прилагане по аналогия е обосновано с факта, че както в случая на гражданин на Съюза, който се завръща в своята държава по произход, след като е упражнил своето право на свободно движение, така и в случая, в който подобен гражданин само е пребивавал в друга държава членка, гражданинът на Съюза представлява референтното лице, за да може на подобен гражданин на трета страна да се предостави производно право на пребиваване.

В този контекст пречка за излизането от държавата членка, на която гражданинът на Съюза е гражданин, резултат от отказа да се предостави при завръщането му в държавата членка по произход на производно право на пребиваване на членовете на семейството му, граждани на трети страни, възниква само когато пребиваването на гражданина на Съюза в приемащата държава членка е достатъчно ефективно, за да му позволи да развие или да укрепи семеен живот в тази държава членка. Следователно единствено ефективно пребиваване в приемащата държава членка по силата и при спазване на условията по член 7, параграф 1 от посочената директива по принцип свидетелства за установяване и следователно за ефективно пребиваване на гражданина на Съюза в тази последна държава членка и може да бъде съпроводено с развитието или укрепването на семеен живот в тази държава членка, от което при завръщането на този гражданин на Съюза в държавата членка, на която е гражданин, възниква производно право на пребиваване на основание член 21, параграф 1 ДФЕС за гражданина на трета страна, с която посоченият гражданин е водил семеен живот в приемащата държава членка.

(вж. точки 49, 50 — 53, 56 и 61 и диспозитива)

3.        Единствено от пребиваване, отговарящо на условията по член 7, параграфи 1 и 2 или член 16 от Директива 2004/38 относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, може да възникне производно право на пребиваване на гражданин на трета страна, член на семейството на гражданин на Съюза, при завръщането на този гражданин в държавата членка, на която е гражданин. В това отношение пребивавания с кратка продължителност, като уикенди или ваканции, прекарани в държава членка, различна от тази, на която това лице е гражданин, спадат към приложното поле на член 6 от Директива 2004/38 и не отговарят на посочените условия.

(вж. точка 59)

4.        Гражданин на трета страна, който не е имал, поне през част от периода на неговото пребиваване в приемащата държава членка, качеството на член на семейството по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 2004/38, не е могъл да се ползва в тази държава членка от производно право на пребиваване на основание член 7, параграф 2 или член 16, параграф 2 от Директива 2004/38. При тези условия този гражданин на трета страна не може да се позове и на член 21, параграф 1 ДФЕС, за да изведе производно право на пребиваване при завръщането на въпросния гражданин на Съюза в държавата членка, на която е гражданин.

(вж. точка 63)