Language of document :

Преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 12 април 2021 г. — RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o./Република Словения

(Дело C-235/21)

Език на производството: словенски

Запитваща юрисдикция

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Страни в главното производство

Жалбоподател: RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o.

Ответник: Република Словения

Преюдициални въпроси

Дали писмен договор може да се счита за фактура по смисъла на член 203 от Директивата за ДДС1 , само когато съдържа всички данни, предвидени за фактурите по глава 3 („Фактуриране“) от Директивата за ДДС?

или при отрицателен отговор

Кои са данните или обстоятелствата, въз основа на които във всички случаи писмен договор може да се счита (също) за фактура, с която се установява задължението за плащане на ДДС по смисъла на член 203 от Директивата за ДДС?

или, по-конкретно,

Може ли писмен договор, сключен от две данъчнозадължени по ДДС лица и с предмет доставка на стоки или услуги, да се счита за фактура по смисъла на член 203 от Директивата за ДДС, когато от него произтича изрична и обективно разпознаваема воля на продавача или доставчика на услуги, в качеството му на страна по договора, да издаде фактура за конкретна сделка, която може да породи за купувача разумната презумпция, че въз основа на нея той може да приспадне платения по получената доставка ДДС?

____________

1     Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).