Language of document :

Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 8 април 2021 г. — Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità di Dublino/CZA

(Дело C-228/21)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità di Dublino

Ответник: CZA

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 4 от регламента да се тълкува в смисъл, че жалбата по член 27 от Регламент (ЕС) № 604/20131 срещу решение за прехвърляне, прието от държава членка в съответствие с механизма по член 26 от регламента и въз основа на задължението за обратно приемане, предвидено в член 18, параграф 1, буква б) от същия регламент, може да се основава само на непредоставянето на информационната брошура, предвидена в член 4, параграф 2 от регламента, от държавата, приела решението за прехвърляне?

Трябва ли член 27 от регламента във връзка със съображения 18 и 19 и член 4 от същия регламент да се тълкува в смисъл, че при установено нарушение на задълженията по член 4 ефективната правна защита задължава съда да приеме решение за отмяна на решението за прехвърляне?

При отрицателен отговор на втория въпрос трябва ли член 27 от регламента във връзка със съображения 18 и 19 и член 4 от същия регламент да се тълкува в смисъл, че при установено нарушение на задълженията по член 4 ефективната правна защита задължава съда да провери релевантността на това нарушение с оглед на твърдените от жалбоподателя обстоятелства и допуска решението за прехвърляне да бъде потвърдено, когато не се установят основания за приемане на решение за прехвърляне с различно съдържание?

____________

1     Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 2013 г., стр. 31).