Language of document :

Жалба, подадена на 6 април 2021 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (втори разширен състав) на 27 януари 2021 г. по дело T-9/19, ClientEarth/ЕИБ

(Дело C-223/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: F. Blanc и G. Gattinara)

Други страни в производството: ClientEarth, Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение,

да осъди ClientEarth да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Комисията посочва три основания за обжалване.

Неправилно прилагане на принципа за тълкуване в съответствие с Орхуската конвенция и неправилно тълкуване на членове 2 и 9 от тази конвенция (това първо основание за обжалване се отнася до точки 107, 125 и 126 от обжалваното съдебно решение).

Неправилно тълкуване на член 2 параграф 1, буква ж) от Орхуския регламент1 , що се отнася до понятието „административен акт“; това основание за обжалване се състои от три части:

неправилно тълкуване на понятието „законодателство“, съдържащо се в член 2 параграф 1, буква е) от Орхуския регламент (в тази му част второто основание за обжалване се отнася до точки 121—124 от обжалваното съдебно решение),

неправилно тълкуване на понятието „мярка с индивидуален характер“, съдържащо се в член 2 параграф 1, буква ж) от Орхуския регламент (в тази му част второто основание за обжалване се отнася до точки 126—142 от обжалваното съдебно решение),

неправилно тълкуване на думите „който е правнообвързващ и има външни последици“, съдържащи се в същата разпоредба (в тази му част второто основание за обжалване се отнася до точки 149—173 от обжалваното съдебно решение).

Нарушение на член 271, буква в) ДФЕС (това основание за обжалване се отнася до точки 89—92, 150—152 и 169—171 от обжалваното съдебно решение).

____________

1 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 2006 г., стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 17, стр. 126).