Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 9. dubna 2021 – UAB „HA.EN.“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija

(Věc C-227/21)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastnice původního řízení

Žalobkyně a navrhovatelka: UAB „HA.EN.“

Žalovaná a odpůrkyně: Valstybinė mokesčių inspekcija

Předběžná otázka

Musí být směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 ve spojení se zásadou daňové neutrality vykládána v tom smyslu, že zakazuje praxi vnitrostátních orgánů, podle které je osobě povinné k dani odepřen nárok na odpočet DPH na vstupu, pokud tato osoba při pořízení nemovitosti věděla (nebo měla vědět), že poskytovatel z důvodu své platební neschopnosti neodvede (či nebude schopen odvést) DPH na výstupu do státního rozpočtu?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1