Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 1. apríla 2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira/DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes, S. A.

(vec C-218/21)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Autoridade Tributária e Aduaneira

Odporkyňa v odvolacom konaní: DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes, S. A.

Prejudiciálne otázky

Je uplatnenie bodu 2.27 zoznamu I, ktorý je prílohou zákona o DPH, v súlade s právom Európskej únie, najmä s prílohou IV [šiestej] smernice o DPH1 , v tom zmysle, že zahŕňa opravu a údržbu výťahov uskutočnenú spoločnosťou, na ktorú sa vzťahujú skutočnosti uvedené v tomto návrhu, a že vyžaduje uplatnenie zníženej sadzby DPH?

Je uplatnenie tohto ustanovenia zákona o DPH, ktoré zohľadňuje aj iné ustanovenia vnútroštátneho práva – článok 1207, článok 204 ods. 1 písm. e) a ods. 3, a článok 1421 ods. 2 písm. b) Občianskeho zákonníka (ustanovenia týkajúce sa pojmov zmluva o dielo a nehnuteľnosť, a predpokladu, že výťah je spoločnou časťou budov, ktoré sú v spoluvlastníctve) –, v súlade s právom Spoločenstva, najmä s prílohou IV [šiestej] smernice o DPH?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).