Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Ploieşti (Румъния), постъпило на 6 април 2021 г. — Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“, YN/Consiliul Superior al Magistraturii

(Дело C-216/21)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Ploieşti

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“, YN

Ответник: Consiliul Superior al Magistraturii

Преюдициални въпроси

Трябва ли механизмът за сътрудничество и проверка (МСП), въведен с Решение 2006/928/ЕО1 на Комисията от 13 декември 2006 г., да се счита за акт на институция на Европейския съюз по смисъла на член 267 ДФЕС, подлежащ на тълкуване от Съда на Европейския съюз? Попадат ли съдържанието, характерът и приложното поле във времето на МСП, въведен с Решение 2006/928/ЕО на Европейската комисия от 13 декември 2006 г. в обхвата на Договора за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, подписан от Румъния в Люксембург на 25 април 2005 г.? Задължителни ли са изискванията, формулирани в докладите, изработени в рамките на МСП, за румънската държава?

Може ли принципът на независимост на съдиите, закрепен в член 19, [параграф] 1, втора [алинея] от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в член 47 от Хартата на основните права, както и в практиката на Съда на Европейския съюз във връзка с член 2 ДЕС да се тълкува в смисъл, че се отнася и до процедурите за повишаване на действащи съдии?

Накърнен ли е този принцип чрез въвеждането на система за повишаване в по-горестоящ съд само въз основа на обобщена оценка за дейността и поведението, извършена от комисия, съставена от председателя на органа за съдебен контрол и съдии в него, който извършва, освен периодична оценка на съдиите, и атестиране на съдиите с цел повишаване, както и упражнява съдебен контрол върху постановените от тях решения?

Накърнен ли е принципът на независимост на съдиите, закрепен в член 19, [параграф] 1, втора [алинея] от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в член 47 от Хартата на основните права, както и в практиката на Съда на Европейския съюз във връзка с член 2 ДЕС, когато румънската държава не зачита предвидимостта и сигурността на правото на Европейския съюз, доколкото в продължение на повече от 10 години приема МСП и докладите по него и ги спазва, а впоследствие без предупреждение изменя процедурата за повишаване на съдии без ръководни функции в противоречие с препоръките на МСП?

____________

1     Решение на Комисията от 13 декември 2006 година за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на Румъния в постигането на специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията (ОВ, L 354, 2006 г., стр. 56; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 51, стр. 55).