Language of document : ECLI:EU:F:2011:147

SENTENZA TAT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU

(L-Ewwel Awla)

20 taʼ Settembru 2011

Kawża F-103/06 REV

Antoine Saintraint

vs

Il-Kummissjoni Ewropea

“Servizz pubbliku — Proċedura — Talba għal reviżjoni — Artikolu 119 tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku — Deċiżjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku — Talba għal reviżjoni ta’ digriet ta’ tħassir sussegwenti għal rinunzja għall-atti — Awtorità ta’ res judicata — Assenza — Inammissibbiltà mqajma ex officio”

Suġġett:      Talba għal reviżjoni tad-digriet għat-tħassir tal-kawża tal-President tal-Ewwel Awla tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta’ Settembru 2010, Blank et vs Il-Kummissjoni (F‑103/06).

Deċiżjoni:      It-talba għal reviżjoni hija miċħuda bħala inammissibbli. Il-parti li talbet ir-reviżjoni għandha tbati l-ispejjeż tal-Kummissjoni. Il-Kunsill, intervenjenti fir-reviżjoni, għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.

Sommarju

1.      Proċedura — Reviżjoni ta’ sentenza — Talba rigward digriet għat-tħassir tal-kawża sussegwentement għar-rinunzja għall-atti tar-rikorrent — Inammissibbiltà

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, Artikolu 44, u Anness I, Artikolu 7; Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, Artikoli 74, 89(5) u 119)

2.      Proċedura — Rappreżentanza tal-partijiet — Mandat ad litem — Produzzjoni mhux mitluba

(Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, Artikolu 35(5), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 39(1) u Artikolu 74)

3.      Dritt tal-Unjoni — Prinċipji — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Portata

(Artikolu 6(1) TUE; Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, Artikoli 47 u 52(7))

1.      Peress li digriet motivat li jordna li ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni jew li jġib fi tmiem proċeduri, minħabba n-nuqqas ta’ ġurisdizzjoni ta’ qorti tal-Unjoni jew għaliex ir-rikors kien inammissibbli jew manifestament infondat, jipproduċi effett simili għal dawk ta’ sentenza, rikors għal reviżjoni skont l-Artikolu 44 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, applikabbli għat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku skont l-Artikolu 7 tal-Anness I tal-imsemmi statut, jista’ jitressaq kontra digriet bħal dan, u dan minkejja li l-kliem tal-imsemmi Artikolu 44 ma jipprovdux speċifikament għal dan. Fl-istess sens, il-kliem tal-Artikolu 119 tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ma jillimitax ir-rikors għal reviżjoni għas-sentenzi tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku iżda jipprevedi li tista’ tintalab reviżjoni ta’ deċiżjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

Madankollu, anki jekk il-kliem tal-imsemmi Artikolu 119 jipprovdi, mingħajr distinzjoni bejn sentenzi u digrieti, għal kull deċiżjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku bħala li tista’ tkun is-suġġett ta’ talba għal reviżjoni, xorta jibqa’ l-fatt li, fis-sistema ġudizzjarja tal-Unjoni, ir-reviżjoni tikkostitwixxi mhux mezz ta’ appell, iżda rimedju straordinarju li jippermetti li tiġi kkontestata l-awtorità ta’ res judicata tas-sentenza jew ta’ digriet definittivi.

F’dan ir-rigward, sa fejn digriet għat-tħassir tal-kawża mogħti skont l-Artikolu 74 tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ma jiddeċidix la dwar l-ammissibbiltà u lanqas dwar il-mertu tal-kawża, dan ma għandux l-awtorità ta’ res judicata u b’hekk ma jistax jiġi assimilat ma’ digriet immotivat li jipproduċi effetti simili għal dawk ta’ sentenza. Fil-fatt, meta skont l-imsemmi Artikolu 74, il-President tal-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jiddeċiedi, permezz ta’ digriet, it-tħassir ta’ kawża mir-reġistru tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, huwa jillimita ruħu li jikkunsidra l-volontà tar-rikorrent li jirrinunzja għall-kawża. F’tali digriet, l-uniċi dispożizzjonijiet li jaffettwaw lill-partijiet fil-kawża huma dawk li permezz tagħhom il-President tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jiddeċiedi fuq l-ispejjeż b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 89(5) tar-Regoli tal-Proċedura.

(ara l-punti 31 sa 33, 35, 36, 38, 39 u 41)

Referenza:

Il-Qorti tal-Ġustizzja: 7 taʼ Marzu 1995, ISAE vs VP u Interdata vs Il‑Kummissjoni, C‑130/91 REV, punt 6; 29 taʼ Novembru 2007, Meister vs UASI, C‑12/05 P‑REV, punt 16; 5 taʼ Marzu 1998, Inpesca vs Il‑Kummissjoni, C‑199/94 P u C‑200/94 P‑REV, punt 16; 2 taʼ April 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret vs Il‑Kunsill u Il‑Kummissjoni, C–255/06 P‑REV, punti 15 sa 17

2.      Skont l-Artikolu 35(5) u t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 39(1) tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, l-avukat li jassisti jew li jirrappreżenta parti ma huwiex marbut quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku b’ebda formalità oħra ħlief dik li juri l-kwalità tiegħu bħala avukat u ma għandux jipproduċi prokura f’forma debita, ħlief jekk ikollu jiġġustifika din l-awtorità f’każ ta’ kontestazzjoni. Konsegwentement, sa fejn l-avukat, bħala prinċipju, ma għandux jiġġustifika prokura ta’ klijent tiegħu f’forma debita la sabiex jippreżenta rikors u lanqas sabiex jinforma lit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku li l-klijent tiegħu għandu l-intenzjoni jirrinunzja għall-kawża, id-deċiżjoni ta’ dan tal-aħħar tista’, skont l-Artikolu 74 tal-imsemmi regolament, tiġi kkomunikata lit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku anki oralment fis-seduta, l-eżistenza kif ukoll il-portata tagħha, anki revoka, tal-mandat ad litem bejn avukat u l-klijent tiegħu huma, ħlief f’każ ta’ kontestazzjoni, kwistjonijiet li ma jiġux eżaminati mill-imsemmi Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

(ara l-punti 45 u 46)

Referenza:

Il-Qorti tal-Ġustizzja: 16 taʼ Frar 1965, Barge vs L‑Awtorità Għolja, 14/64

Il-Qorti tal-Prim’Istanza: 26 taʼ Settembru 1990, Virgili-Schettini vs Il‑Parlament, T‑139/89

3.      Fir-rigward tad-dritt għal rikors effettiv, jirriżulta mill-ispjegazzjonijiet relatati mal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li, b’mod konformi mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 6(1) TUE u mal-Artikolu 52(7) tal-imsemmija Karta, għandhom jiġu kkunsidrati għall-interpretazzjoni ta’ din, li t-tieni subparagrafu ta’ dan l-artikolu jikkorrispondi mal-Artikolu 6(1) tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem, anki jekk, fid-dritt tal-Unjoni, id-dritt għal qorti ma japplikax biss għal kontestazzjonijiet dwar id-drittijiet u l-obbligi ta’ natura ċivili. L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, fir-rigward tiegħu, huwa bbażat fuq l-Artikolu 13 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem, peress li l-protezzjoni hija madankollu iktar estiża fid-dritt tal-Unjoni, peress li din tiggarantixxi dritt għal rimedju effettiv quddiem qorti u mhux biss għal rimedju effettiv quddiem qorti nazzjonali. Id-dritt għal rimedju effettiv fis-sens tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ma huwiex limitat għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali iżda jinkludi wkoll il-protezzjoni tad-drittijiet u tal-libertajiet kollha ggarantiti mid-dritt tal-Unjoni.

(ara l-punt 53)