Language of document :

Žaloba podaná 4. septembra 2006 - Blank a i./Komisia

(Vec F-103/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Klaus Blank (St. Stevens-Woluwe, Belgicko) a iní (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia menovacieho orgánu o odmietnutí zapísať žalobcov na zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy A*10 v rámci povyšovania za rok 2005 tak, ako implicitne vyplývajú zo Správneho oznámenia č. 85-2005 z 23. novembra 2005,

oboznámiť menovací orgán s účinkami zrušenia napadnutých rozhodnutí a najmä so zmenou platovej triedy žalobcov v závislosti od konkrétneho prípadu na platovú triedu A*10 s retroaktívnym účinkom od 1. marca 2005,

subsidiárne pokiaľ ide o jedného zo žalobcov na jednej strane nariadiť žalovanej, aby uznala žalobcu za spôsobilého na povýšenie do platovej triedy A*10 v rámci jeho nasledujúceho povyšovania, a na druhej strane ju zaviazať nahradiť ujmu, ktorú tento žalobca utrpel v dôsledku skutočnosti, že nebol povýšený do platovej triedy A*10 od 1. marca 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojich žalôb žalobcovia uvádzajú dôvody veľmi podobné dôvodom uvádzaným vo veci F-45/061.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 143, 17.6.2006, s. 39.