Language of document :

Kanne 4.9.2006 - Arpaillange ym. v. komissio

(Asia F-104/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Joséphine Arpaillange (Santiago de Chile, Chile) ynnä muut (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kantajien palvelukseen ottamisen edellytysten vahvistamisesta tehdyt palvelussopimukset tekevän viranomaisen päätökset, sellaisina kuin ne ilmenevät heidän sopimussuhteisen toimihenkilön sopimuksistaan, on kumottava, sikäli kuin sen työkokemuksen pituus, jonka palvelussopimukset tekevä viranomainen on heidän osaltaan vahvistanut, on lyhyempi kuin se, mitä kantajille on todellisuudessa karttunut

palvelussopimukset tekevälle viranomaiselle on ilmoitettava seurauksista, jotka riidanalaisten päätösten kumoaminen aiheuttaa ja joita ovat muun muassa kantajien palkkaluokan ja palkkatason uudelleenmäärittely siten, että huomioon otetaan heidän todellinen työkokemuksensa ja heidän palvelusvuotensa yksittäisinä asiantuntijoina

kantajien sopimukset on tarvittaessa muunnettava toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajille sitä palkkaluokkaa ja sitä palkkatasoa, joka heidän osaltaan on määritetty, vastaavan palkan ja sitä palkkaluokkaa ja sitä palkkatasoa, joka heidän osaltaan olisi pitänyt määrittää, vastaavan palkan välinen ero korotettuna viivästyskorolla

toissijaisesti, vastaaja on yhtäältä velvoitettava korvaamaan kantajille tulonmenetyksenä aiheutunut vahinko siitä, että heidän asemansa yksittäisinä asiantuntijoina on muuttunut sopimussuhteisen toimihenkilön asemaksi, maksamalla kuukausittaista korvausta, sekä toisaalta suorittamaan kantajille sen palkan, jota heille on maksettu sen jälkeen, kun he ovat tulleet palvelukseen sopimussuhteisina toimihenkilöinä, ja sen palkan välinen ero, jota on korotettu edellä mainitulla korvauksella, viivästyskorkoineen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Sen jälkeen kun kantajat olivat monen vuoden ajan työskennelleet yhteisön ulkopuolella sijaitsevissa komission valtuuskunnissa yksittäisten asiantuntijoiden asemassa, heidät otettiin palvelukseen sopimussuhteisina toimihenkilöinä tämän toisen aseman häviämisen johdosta.

Kantajien palkkaluokkaa ja -tasoa määritettäessä komissio myönsi heille vähemmän työkokemusta kuin mitä he arvioivat todellisuudessa keränneensä ja joka tapauksessa vähemmän kuin se, mitä heille olisi pitänyt myöntää silloin kun heidät otettiin palvelukseen yksittäisinä asiantuntijoina.

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteiden ehtojen rikkomiseen sikäli kuin sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamiseen ja työsuhteeseen sovellettavista menettelyistä 7.4.2004 annettujen yleisten täytäntöönpanosäännösten 2 artiklassa asetetaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen otolle edellytys - yhden vuoden pituinen soveltuva työkokemus - josta ei ole säädetty muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteiden ehtojen 82 artiklassa.

Lisäksi kantajat arvioivat, että heidän työkokemustaan arvioidessaan komissio loukkasi oikeusvarmuuden periaatetta, perustellun luottamuksen periaatetta ja huolenpitovelvollisuutta ja teki ilmeisen arviointivirheen.

Kantajat vetoavat myös yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteen loukkaamiseen seuraavilta osin: ensinnäkin, yleisissä täytäntöönpanosäännöksissä säädetään, että toimihenkilö, jolla on lähes 20 vuoden työkokemus, määritellään samaan palkkaluokkaan kuin toimihenkilö, jolla on ainoastaan 7 vuoden työkokemus; toiseksi, sellaisia kantajien kaltaisia sopimussuhteisia toimihenkilöitä, jotka kuuluvat muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteiden ehtojen 3 a artiklan soveltamisalaan, ja sellaisia sopimussuhteisia toimihenkilöitä jotka kuuluvat Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteiden ehtojen 3 b artiklan soveltamisalaan, kohdellaan eri tavalla siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta määrittää heidän palkkaluokkansa, heidän työkokemuksensa arvostuksesta ja urakehityksestä, vaikka heidän tilanteensa on vastaava; kolmanneksi, tulon menetyksen korvaamisesta, sellaisena kuin siitä on säädetty entisten paikallisten toimihenkilöiden osalta, ei ole säädetty entisille yksittäisille asiantuntijoille.

Lopuksi kantajat väittävät, että saavutettujen oikeuksien koskemattomuutta koskevaa periaatetta on loukattu, kun otetaan huomioon se, että yhtäältä heidän palkkansa on pienentynyt huomattavasti samanlaisten tehtävien osalta, ja toisaalta, ettei vuosia, joina he ovat palvelleet yksittäisinä asiantuntijoina, ole otettu huomioon heidän palkkatasonsa määrittelemiseksi ja heidän sopimussuhteisten toimihenkilöiden määräaikaisten sopimustensa muuntamiseksi toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi.

____________