Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 16 септември 2010 г. - Blank и др./Комисия

(Дело F-103/06)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 261, 28.10.2006 г., стр. 35.