Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 września 2010 r. - Blank i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-103/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 261 z 28.10.2006, s. 35.