Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-42/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności propozycji przeniesienia uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby w Komisji na podstawie wyliczenia uwzględniającego nowe ogólne przepisy wykonawcze, które weszły w życie po złożeniu przez stronę skarżącą wniosku o przeniesienie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu zażalenia skarżącej z dnia 14 grudnia 2011 r. mającego na celu zastosowanie ogólnych przepisów wykonawczych i stóp aktuarialnych obowiązujących w chwili złożenia wniosku o przeniesienie uprawnień emerytalnych;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności propozycji PMO z dnia 1 sierpnia 2011 r. stosującej wartości aktuarialne wynikające z nowych ogólnych przepisów wykonawczych;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.