Language of document :

Жалба, подадена на 2 април 2012 г. — ZZ и ZZ/Комисия

(Дело F-44/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и ZZ (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и S. Orlandi, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на спора

Отмяна на предложенията за прехвърляне на пенсионни права, придобити преди постъпването на служба в Комисията, въз основа на изчислението, вземащо предвид новите Общи правила за прилагане, които влизат в сила след подаването на заявленията за прехвърляне на жалбоподателите

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията за отхвърляне на исканията на жалбоподателите за прилагане на Общите правила за прилагане и на актюерските стойности, които са били в сила към момента на подаване на заявлението им за прехвърляне на техните пенсионни права,

доколкото е необходимо, да се отменят решенията относно изчисляването на бонуса на пенсионните им права, придобити преди постъпването на служба в Комисията,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.