Language of document :

Жалба, подадена на 21 март 2012 г. — ZZ/Парламент

(Дело F-41/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. R. Adam и адв. P. Ketter)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Европейския парламент да прекрати договора на жалбоподателя, сключен като договор за неопределено време на срочно нает служител, и искане за обезщетение

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Парламента от 20 юни 2011 г. за прекратяване на договора за неопределено време на срочно нает служител на жалбоподателя,

доколкото е необходимо, да се отмени изричното решение на Европейския парламент за отхвърляне на административната жалба,

да се постанови преназначаване на жалбоподателя в рамките на Европейския парламент,

при условията на евентуалност и когато поради невъзможност да установи друго Общият съд прецени, че няма да бъде постановено възстановяване, съответно, че подобно възстановяване няма да бъде в интерес нито на жалбоподателя, нито на Европейския парламент, следва да се осъди Европейският парламент да заплати причинените имуществени вреди, оценени на 36 месечни работни заплати или друга сума в размер, който да се установи ex aequo et bono, както и причинените неимуществени вреди в размер на 15 000 EUR,

във всеки случай, да се осъди Парламентът да заплати сума в размер на 15 000 EUR за причинените неимуществени вреди,

да се признаят на жалбоподателя всякакви други права, правни способи, основания и средства за правна защита и по-специално това да поиска допълнително обезщетение за претърпените вреди, причинени от неправомерното поведение на Парламента, и да представи други доказателства или да поиска призоваването на свидетели в съдебното производство,

да се осъди Парламентът да заплати съдебните разноски, включително разходите за адвокат, направени от жалбоподателя.