Language of document :

Kanne 21.3.2012 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-41/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat R. Adam ja P. Ketter)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamisvaatimus Euroopan parlamentin päätöksestä, jolla toistaiseksi voimassa ollut sopimus kantajan palvelussuhteesta väliaikaisena toimihenkilönä on irtisanottu, sekä vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

Euroopan parlamentin 20.6.2011 tekemä päätös, jolla toistaiseksi voimassa ollut sopimus kantajan palvelussuhteesta väliaikaisena toimihenkilönä on irtisanottu, on kumottava

parlamentin nimenomainen päätös oikeudenkäyntiä edeltäneen valituksen hylkäämisestä on tarpeellisin osin kumottava

kantaja on määrättävä sijoitettavaksi uudelleen työtehtäviin Euroopan parlamentissa

toissijaisesti, mikäli virkamiestuomioistuin kaikesta huolimatta katsoisi, ettei uudelleensijoittamisesta voida määrätä tai ettei uudelleensijoittaminen olisi kantajan eikä Euroopan parlamentin edun mukaista, Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan 36 kuukauden palkan suuruiseksi arvioitu tai ainakin oikeuden ja kohtuuden mukaan arvioitava aineellinen vahinko sekä maksamaan 15 000 euroa korvaukseksi aineettomasta vahingosta

Euroopan parlamentti on joka tapauksessa velvoitettava maksamaan 15 000 euroa korvaukseksi aineettomasta vahingosta

kantajalle on varattava tilaisuus toteuttaa kaikki muut oikeutensa, oikeussuojakeinonsa, kanneperusteensa ja kanteensa ja erityisesti oikeus vaatia lisäkorvausta parlamentin virheellisestä menettelystä aiheutuneesta vahingosta sekä oikeus esittää muita todisteita tai kutsua asiassa kuultavaksi todistajia

parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan, kantajalle aiheutuneet asianajokulut mukaan luettuina.