Language of document :

Žaloba podaná 30. marca 2012 – ZZ/EIGE

(vec F-43/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: T. Bontinck, S. Woog, advokáti)

Žalovaný: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EIGE zamietajúceho žalobcovu žiadosť o poskytnutie príplatku za vykonávanie manažérskych úloh od 1. júna 2010 do 30. septembra 2011

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľky EIGE z 12. januára 2012 zamietajúceho žalobcovu žiadosť o poskytnutie príplatku za vykonávanie manažérskych úloh od 1. júna 2010 do 30. septembra 2011, ktoré bolo v nadväznosti na sťažnosť podanú žalobcom potvrdené rozhodnutím zamestnanca riaditeľstva pre ľudské zdroje EIGE z 27. februára 2012,

nariadiť vyplatenie príplatku za vykonávanie manažérskych úloh od 1. júna 2010 do 30. septembra 2011 spolu s úrokmi plynúcimi od 30. septembra 2011 s úrokovou sadzbou určenou Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie zvýšenou o dva percentuálne body,

zaviazať EIGE na náhradu trov konania.