Language of document : ECLI:EU:F:2016:102

Неокончателна редакция

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

4 май 2016 година

Дело F‑42/12

Florence Bouvret

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити преди постъпването на служба в Съюза по национална пенсионноосигурителна схема — Прехвърляне към пенсионноосигурителната схема на Съюза — Прието от заинтересованото лице предложение за бонус за осигурителен стаж, основаващо се на нови общи правила за прилагане — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОAЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑жа Florence Bouvret главно иска да се отмени решението на органа по назначаването на Европейската комисия от 1 август 2011 г., с което този орган определил окончателно, по пенсионноосигурителната схема на Европейския съюз, пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпването му на служба в Съюза

Решение:      Отхвърля жалбата като недопустима. Г‑жа Florence Bouvret понася направените от нея съдебни разноски и съдебните разноски на Европейската комисия.

Резюме

1.      Жалби на длъжностните лица — Увреждащ акт — Понятие — Предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Изключване — Решение, с което се признава бонус за осигурителен стаж, прието след прехвърлянето на капиталовата стойност на придобитите пенсионни права — Включване

(член 270 ДФЕС; член 91, параграф 1 и член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица)

2.      Жалби на длъжностните лица — Обжалване по съдебен ред на решението, с което се отхвърля подадената по административен ред жалба — Допустимост — Задължение да произнасяне по исканията срещу решението за отхвърляне на жалбата по административен ред — Искания без самостоятелно съдържание или чисто потвърдително решение — Липса

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

1.      В процедурата по прехвърляне на пенсионни права, предвидена в член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника, увреждащият акт, който може да бъде обжалван на основание член 270 ДФЕС и член 91, параграф 1 от Правилника, е решението, прието от органа по назначаването след реалното прехвърляне на капиталовата стойност на пенсионните права, придобити от съответното лице преди постъпването му на служба в Съюза. От друга страна обаче, предложение за бонус за пенсионни права, дори да е прието от съответното лице, не представлява увреждащ акт, който може да се обжалва на основание член 270 ДФЕС и член 91, параграф 1 от Правилника.

Всъщност бонусът за осигурителен стаж за пенсия може да се признае само ако длъжностното лице даде съгласието си за продължаване на процедурата по прехвърляне към пенсионноосигурителната схема на Съюза на капиталовата стойност на пенсионните права, придобити по-рано от лицето в съответния външен пенсионноосигурителен фонд, което съгласие се дава предвид предложението за бонус за осигурителния стаж за пенсия, направено от органа по назначаването въз основа на неокончателния размер на капиталовата стойност, обявен от съответния национален пенсионноосигурителен фонд.

В това отношение на етапа на предложението за бонус за пенсионни права съответната институция се ангажира единствено да приложи правилно към положението на съответното лице член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника и Общите правила за прилагане. Това задължение на институцията произтича непосредствено от въпросните разпоредби от Правилника дори при липсата на изричен ангажимент от нейна страна.

Ето защо такъв ангажимент, намерил израз в предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия, нито поражда ново задължение за въпросната институция, нито съответно води до изменение на правното положение на лицето, по-специално тъй като дори ако това лице даде съгласието си за прехвърлянето към пенсионноосигурителната схема на Съюза на придобитите от него в друга схема пенсионни права, направилата предложението институция няма насрещно задължение, след като бъде осъществено прехвърлянето на обявената от националния пенсионноосигурителен фонд капиталова стойност, автоматично да признае в полза на съответното лице броя на годините осигурителен стаж за пенсия, посочени в първоначалното предложение, с оглед на което длъжностното лице е потвърдило желанието си да прехвърли посочената капиталова стойност към пенсионноосигурителната схема на Съюза.

(вж. т. 28—32)

Позоваване на:

Общ съд — решения от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 50, 52, 53 и 74, Комисия/Cocchi и Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, т. 66 и Teughels/Комисия, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, т. 37, 46, 48, 49, 58 и 70

2.      Съгласно принципа за процесуална икономия съдът на Съюза може да реши, че не следва да се произнася конкретно по исканията, насочени срещу решението за отхвърляне на подадената по административен ред жалба, ако установи, че те са лишени от самостоятелно съдържание и в действителност се припокриват с исканията, насочени срещу акта, срещу който е подадена посочената жалба. Такъв по-специално може да е случаят, когато съдът установи, че с решението за отхвърляне на подадената по административен ред жалба единствено се потвърждава актът, срещу който е насочена тази жалба, и че освен това този акт не е увреждащ акт по смисъла на член 90 към Правилника.

(вж. т. 35)

Позоваване на:

Общ съд — решение от 21 септември 2011 г., Adjemian и др./Комисия, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, т. 33

Съд на публичната служба — решение от 19 ноември 2014 г., EH/Комисия, F‑42/14, EU:F:2014:250, т. 85