Language of document : ECLI:EU:F:2016:103

Pagaidu versija

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2016. gada 4. maijā

Lieta F‑44/12

Olivier Maes

un

Michal Strojwas

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesības, kas saskaņā ar valsts pensiju shēmu iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Nodošana Savienības pensiju shēmai – Iecēlējinstitūcijas vai institūcijas, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu, pamatojoties uz jaunajiem vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem – Iebilde par nepieņemamību – Nelabvēlīga akta jēdziens – Reglamenta 83. pants

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Olivier Maes un Michal Strojwas būtībā lūdz atcelt Eiropas Komisijas institūcijas, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus (turpmāk tekstā – “IPDL”), un Komisijas iecēlējinstitūcijas (turpmāk tekstā – “iecēlējinstitūcija”) attiecīgos 2011. gada 22. augusta un 27. oktobra lēmumus, ar kuriem šīs institūcijas atbilstoši Eiropas Savienības pensiju shēmai galīgi noteica prasītāju iegūtās pensijas tiesības pirms viņu stāšanās darbā Savienības dienestā

Nolēmums      Prasību noraidīt kā nepieņemamu. Olivier Maes un Michal Strojwas sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu, lai nodotu Savienības shēmai pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Izslēgšana – Lēmums par izdienas gadu atzīšanu, kurš ir ticis pieņemts pēc līdzekļu, kas atbilst iegūtajām pensijas tiesībām, nodošanas – Iekļaušana

(LESD 270. pants; Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkts un VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņu celta prasība – Prasība par lēmumu, ar kuru noraidīta sūdzība – Pieņemamība – Pienākums lemt par prasījumiem, kas ir vērsti pret lēmumu noraidīt sūdzību – Prasījumi, kuriem nav patstāvīga satura, vai vienīgi apstiprinošs lēmums – Neesamība

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      Procedūrā par pensijas tiesību pārskaitīšanu, kas paredzēta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktā, lēmums, kuru atkarībā no gadījuma pieņem iecēlējinstitūcija vai institūcija, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, un ar kuru faktiski īsteno līdzekļu, kas atspoguļo ieinteresētās personas uzkrātās pensijas tiesības pirms tās stāšanās darbā Savienības dienestā, pārskaitīšanu, ir nelabvēlīgs akts, par kuru var iesniegt prasību saskaņā ar LESD 270. pantu un Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punktu. Savukārt priekšlikums par pensijas tiesību noteikšanu, pat ja ieinteresētā persona to ir akceptējusi, nav nelabvēlīgs akts, par kuru varētu iesniegt prasību atbilstoši LESD 270. pantam un Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punktam.

Ieskaitāmos izdienas gadus var atzīt tikai tad, ja ierēdnis piekrīt procedūras par līdzekļu, kas atspoguļo šīs ieinteresētās personas attiecīgajā ārējā pensiju fondā iegūtās pensijas tiesības, pārskaitīšanu uz Savienības pensiju sistēmu, turpināšanai, šo piekrišanu paskaidrojot ar iesniegto priekšlikumu par izdienas gadu noteikšanu, kuru ir sniegusi iecēlējinstitūcija vai institūcija, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, pamatojoties uz attiecīgā valsts pensiju fonda paziņoto pagaidu līdzekļu apmēru.

Šajā ziņā priekšlikuma par pensijas tiesību noteikšanu stadijā attiecīgā iestāde tikai apņemas pareizi piemērot ieinteresētās personas situācijā Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktu un vispārējos īstenošanas noteikumus. Šis attiecīgās iestādes pienākums izriet tieši no aplūkojamām Civildienesta noteikumu normām pat tad, ja iestādei nav tiešu saistību.

Tādējādi no šādām saistībām, kas izteiktas priekšlikumā par izdienas gadu noteikšanu, neizriet nedz jauns minētās iestādes pienākums, nedz līdz ar to ieinteresētās personas juridiskā stāvokļa izmaiņas, it īpaši tāpēc, ka, pat ja ieinteresētā persona piekrīt tās citā shēmā iegūto pensijas tiesību pārskaitīšanai uz Savienības pensiju sistēmu, priekšlikuma autorei iestādei tomēr, nododot valsts [pensiju] fonda paziņoto kapitāla summu, nav atbilstoša pienākuma automātiski atzīt ieinteresētajai personai to izdienas gadu skaitu, kas norādīts sākotnējā priekšlikumā, atbilstoši kuram ierēdnis ir apstiprinājis savu vēlmi pārskaitīt šo kapitālu uz Savienības pensiju sistēmu.

(skat. 32.–36. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedumi, 2015. gada 13. oktobris, Komisija/Verile un Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 50., 52., 53. un 74. punkts; Komisija/Cocchi un Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, 66. punkts, un Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 37., 46., 48., 49., 58. un 70. punkts.

2.      Saskaņā ar procesuālās ekonomijas principu Savienības tiesa var nolemt, ka nav konkrēti jālemj par prasījumiem, kas ir vērsti pret lēmumu noraidīt sūdzību, ja tā konstatē, ka tiem nav patstāvīga satura un tie patiesībā atbilst prasījumiem, kas ir vērsti pret lēmumu, par kuru ir tikusi iesniegta sūdzība. Tā tas var būt it īpaši tad, ja tā konstatē, ka lēmums par sūdzības noraidīšanu tikai apstiprina aktu, par ko ir šī sūdzība, un ka turklāt šis akts nav nelabvēlīgs Civildienesta noteikumu 90. panta izpratnē.

(skat. 39. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedums, 2011. gada 21. septembris, Adjemian u.c./Komisija, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, 33. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums, 2014. gada 19. novembris, EH/Komisija, F‑42/14, EU:F:2014:250, 85. punkts.