Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

16 септември 2010 година

Дело F-90/09

Frédéric Ernotte

срещу

Европейска комисия

„Спогодба по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Иск, предявен на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с който г‑н Ernotte иска Комисията да бъде осъдена да го обезщети за имуществените и неимуществените вреди, претърпени поради неразумния срок, в който тя се е произнесла по искането му да се признае за трудова злополука инфарктът, получен от него на 28 август 2002 г.

Решение: Заличава дело F‑90/09, Ernotte/Комисия, от регистъра на Съда на публичната служба. Осъжда Комисията да заплати на ищеца сума в размер на 10 000 EUR, в която се включва заплатеното от него адвокатско възнаграждение.

Резюме

Длъжностни лица — Иск — Спогодба пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)