Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2010. gada 16. septembrī

Lieta F‑90/09

Frédéric Ernotte

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas iniciatīvas – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru F. Ernotte galvenokārt lūdz piespriest Komisijai atlīdzināt materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu, kas ir radies nesaprātīgā termiņa dēļ, kurā tā ir veikusi procedūras, lai atzītu, ka infarkts, kuru viņš piedzīvoja 2002. gada 28. augustā, ir arodslimība ar nelaimes gadījuma raksturu

Nolēmums Izslēgt lietu F‑90/09 Ernotte/Komisija no tiesas reģistra. Komisija samaksā prasītājam sodu EUR 10 000 apmērā, kurā ir iekļauti viņam radušies izdevumi par advokāta honorāru.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. pants)