Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY
SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 16 września 2010 r.


Sprawa F‑90/09


Frédéric Ernotte

przeciwko

Komisji Europejskiej

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której F. Ernotte żąda, w pierwszej kolejności, zasądzenia od Komisji odszkodowania i zadośćuczynienia za wyrządzone szkodę i krzywdę z powodu nieuzasadnionego przedłużania przez Komisję postępowań w przedmiocie uznania doznanego przez niego w dniu 28 sierpnia 2002 r. zawału serca za wypadek mający podłoże zawodowe.

Orzeczenie: Sprawa F‑90/09 Ernotte przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Komisja wypłaci skarżącemu jednorazowo kwotę 10 000 EUR, obejmującą również poniesione przez niego koszty zastępstwa procesowego.


Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69)