Language of document : ECLI:EU:F:2010:155

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(třetí senát)

1. prosince 2010

Věc F‑89/09

Spyridon Gagalis

v.

Rada Evropské unie

„Veřejná služba – Sociální zabezpečení – Pracovní úraz – Trvalá částečná invalidita – Rozhodnutí o zaplacení poplatků za lázeňskou léčbu do výše 75 % – Náhrada nákladů léčby na základě článku 72 služebního řádu a doplňující náhrada nákladů na základě článku 73 služebního řádu – Vyloučení pojištění nákladů za pobyt – Odmítnutí doplňující náhrady nákladů – Výklad čl. 73 odst. 3 služebního řádu a článku 9 společných pravidel o pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se S. Gagalis domáhá zrušení rozhodnutí generálního ředitele generálního ředitelství „Personál a administrativa“ Rady jakožto orgánu Rady oprávněného ke jmenování, přijatého dne 9. prosince 2008, kterým se zamítá náhrada výdajů spojených s lázeňskou péčí ve výši 75 % podle článku 73 služebního řádu úředníků Evropské unie, jakož i zrušení rozhodnutí ze dne 15. července 2009, kterým se částečně zamítá jeho stížnost, a krom toho náhrady dodatečné částky ve výši 1551,38 eur, zvýšené o úroky z prodlení.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobce ponese veškeré náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Sociální zabezpečení – Pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání – Náhrada nákladů

(Služební řád, článek 72 a čl. 73 odst. 3 pravidel pojištění úředníků pro případ úrazu nebo nemoci z povolání, článek 9)

2.      Úředníci – Rozhodnutí nepříznivě zasahující do právního postavení – Povinnost uvést odůvodnění – Dosah

(Služební řád, čl. 25 druhý pododstavec)

Co se týče náhrady nákladů léčby související s nehodou a zejména žádosti o úhradu výdajů spojených s lázeňskou léčbou včetně výdajů spojených s pobytem, ze znění čl. 73 odst. 3 druhého pododstavce služebního řádu a článku 9 pravidel pojištění úředníků pro případ úrazu nebo nemoci z povolání vyplývá existence spojitosti mezi těmito dvěma ustanoveními a článkem 72 služebního řádu. Článek 73 odst. 3 druhý pododstavec služebního řádu totiž stanoví, že náhrada nákladů vzniklých v důsledku úrazu se poskytne pouze v případě, že „částka vyplacená úředníkům podle článku 72 nepokryje v plném rozsahu vzniklé výdaje“, čl. 9 odst. 1 třetí pododstavec uvedených pravidel stanoví, že náklady vzniklé v důsledku úrazu se nahradí, „když systém nemocenského pojištění podle článku 72 služebního řádu za podmínek v něm stanovených uhradil část nákladů, které spadají do tohoto systému“.

Článek 73 odst. 3 služebního řádu i čl. 9 odst. 1 třetí pododstavec pravidel pojištění úředníků pro případ úrazu nebo nemoci z povolání musejí být tudíž vykládány v tom smyslu, že představují pouze doplňkovou náhradu výdajů vynaložených na služby zahrnuté v článku 72 služebního řádu, přicházející v úvahu až po náhradě části výdajů spadajících do systému úrazového pojištění. Systém úrazového pojištění představuje doplněk a nestanoví tudíž žádnou náhradu výdajů vynaložených na služby, které nejsou zahrnuty do systému nemocenského pojištění a z tohoto důvodu nemohou být hrazeny ze systému nemocenského pojištění.

(viz body 41 a 42)

1.       Podle čl. 25 druhého pododstavce služebního řádu musí být každé individuální rozhodnutí, které je přijato na základě služebního řádu a které nepříznivě zasahuje do právního postavení osoby, odůvodněno. Účelem povinnosti uvést odůvodnění rozhodnutí nepříznivě zasahujícího do právního postavení osoby je poskytnout dotčené osobě nezbytné údaje, aby mohla zjistit, zda je rozhodnutí podložené, či nikoli, a zároveň umožnit soudní přezkum tohoto rozhodnutí.

Naproti tomu může být původně nedostatečné odůvodnění napraveno dodatečným upřesněním poskytnutým i v průběhu řízení, jestliže dotyčná osoba znala již před podáním své žaloby skutečnosti představující počátek odůvodnění. Rozhodnutí je krom toho dostatečně odůvodněné, jestliže byl akt, který je předmětem žaloby, přijat v souvislosti, která je dotyčnému úředníkovi známa a která mu umožní porozumět dosahu opatření, které bylo vůči němu přijato.

(viz body 65 a 67)

Odkazy:

Tribunál: 27. března 2003, Martínez Páramo a další v. Komise, T‑33/00, Recueil FP, s. I‑A‑105 a II‑541, bod 43 a uvedená judikatura; 25. března 2004, Petrich v. Komise, T‑145/02, Recueil FP, s. I‑A‑101 a II‑447, bod 54 a citovaná judikatura; 15. září 2005, Casini v. Komise, T‑132/03, Sb. VS s. I‑A‑253 a II‑1169, bod 36 a citovaná judikatura