Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 5. december 2012 - Z mod Domstolen

(Forenede sager F-88/09 og F-48/10) 

(Personalesag - tjenestemænd - omplacering - tjenestens interesse - regel om sammenhæng mellem lønklasse og stilling - retten til forsvar - psykisk chikane - vedtægtens artikel 12 - omsorgspligt - princippet om god forvaltning - disciplinær procedure - disciplinær sanktion - skriftlig meddelelse - retten til forsvar og princippet om kontradiktion)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Z (Luxembourg, Luxembourg) (først ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche, dernæst ved advokat F. Rollinger)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Domstol (ved A.V. Placco, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om i tjenestens interesse at overflytte sagsøgeren til et andet direktorat samt påstand om, at Domstolen tilpligtes at betale erstatning for ikke-økonomisk skade.

Konklusion

Den Europæiske Unions Domstol frifindes i de forenede sager F-88/09 og F-48/10.

I sag F-88/09 bærer Z tre fjerdedele af sine egne omkostninger, og i sag F-48/10 bærer Z sine egne omkostninger og betaler Den Europæiske Unions Domstols omkostninger.

I sag F-88/09 bærer Den Europæiske Unions Domstol sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af Z's omkostninger.

____________

1 - EUT C 24 af 30.1.2010, s. 80.