Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 5 december 2012 - Z / Hof van Justitie

(Zaken F-88/09 en F-48/10)

Openbare dienst - Ambtenaren - Overplaatsing - Dienstbelang - Regel van overeenstemming tussen rang en ambt - Rechten van verdediging - Psychisch geweld - Artikel 12 van Statuut - Zorgplicht - Beginsel van behoorlijk bestuur - Tuchtprocedure - Tuchtmaatregel - Schriftelijke waarschuwing - Rechten van verdediging en beginsel van hoor en wederhoor

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Z (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: aanvankelijk L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten, vervolgens F. Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. V. Placco, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij in het belang van de dienst over te plaatsen naar een andere directie alsmede om veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de immateriële schade

Dictum

De beroepen in de gevoegde zaken F-88/09 en F-48/10 worden verworpen.

In zaak F-88/09 zal Z drie vierde van haar kosten dragen en in zaak F-48/10 zal Z haar eigen kosten dragen en wordt zij verwezen in de kosten van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

In zaak F-88/09 zal het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn eigen kosten dragen en wordt het verwezen in één vierde van de kosten van Z.

____________

1 - PB C 24 van 30.1.2010, blz. 80.