Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 5 grudnia 2012 r. - Z przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawy połączone F-88/09 i F-48/10)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Przeniesienie z urzędu - Interes służby - Zasada zgodności pomiędzy grupą zaszeregowania a stanowiskiem - Prawo do obrony - Mobbing - Artykuł 12 regulaminu pracowniczego - Obowiązek staranności - Zasada dobrej administracji - Postępowanie dyscyplinarne - Kara dyscyplinarna - Pisemne upomnienie - Prawo do obrony i zasada kontradyktoryjności)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Z (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: początkowo adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche, następnie adwokat F. Rollinger)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przedstawiciel: A. V. Placco, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przeniesienia skarżącej w interesie służby do innej dyrekcji oraz zasądzenia od pozwanej kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.

Sentencja wyroku

Skargi w sprawach połączonych F-88/09 i F-48/10 zostają oddalone.

W sprawie F-88/09 Z pokrywa trzy czwarte własnych kosztów, a w sprawie F-48/10 Z pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W sprawie F-88/09 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pokrywa własne koszty i zostaje obciążony jedną czwartą kosztów poniesionych przez Z.

____________

1 - Dz.U. C 24 z 30.1.2010, s. 80.