Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 październik a 2009 r.- Gagalis przeciwko Radzie

(Sprawa F-89/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgia) (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Skarga mająca na celu stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odmawiającej skarżącemu zwrotu wszystkich kosztów związanych z kuracją termalną do wysokości 75% na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 9 grudnia 2008 r., podanej do wiadomości skarżącego w dniu 22 grudnia 2008 r. i odmawiającej mu zwrotu wszystkich kosztów związanych z kuracją termalną do wysokości 75% na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 lipca 2009 r., podanej do wiadomości skarżącego w dniu 17 lipca 2009 r. i oddalającej zażalenie skarżącego co do zwrotu wszystkich kosztów związanych z kuracją termalną do wysokości 75% na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego;

zasądzenie od Rady na rzecz skarżącego kwoty uzupełniającej w wysokości 1 551,38 EUR, powiększonej o odsetki za zwłokę;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________