Language of document :

Žaloba podaná 26. októbra 2009 - Gagalis/Rada

(vec F-89/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Žaloba smerujúca k zrušeniu rozhodnutia žalovanej o odmietnutí nahradenia žalobcovi všetkých výdavkov spojených s kúpeľnou liečbou do výšky 75 % podľa článku 73 Služobného poriadku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie žalovanej z 9. decembra 2008, oznámené žalobcovi 22. decembra 2008 a zamietajúce žalobcovi nahradenie všetkých výdavkov spojených s kúpeľnou liečbou do výšky 75 % podľa článku 73 služobného poriadku,

zrušiť rozhodnutie z 15. júla 2009, oznámené žalobcovi 17. júla 2009 a zamietajúce sťažnosť žalobcu týkajúcu sa nahradenia všetkých výdavkov spojených s kúpeľnou liečbou do výšky 75 % podľa článku 73 Služobného poriadku,

zaviazať Radu na zaplatenie dodatočnej sumy žalobcovi vo výške 1 551,38 eura, zvýšenej o úrok z omeškania,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________