Language of document :

Sag anlagt den 30. oktober 2009 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-91/09)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at afslå sagsøgerens anmodning om erstatning for den skade, der er forvoldt som følge af en skrivelse, hvorved Kommissionen anmodede en læge om at aflægge sagsøgeren et besøg med henblik på at vurdere, om han reelt er uarbejdsdygtig.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at den stiltiende afgørelse, hvorved Kommissionens afslog sagsøgerens anmodning af 9. juni 2009, er en nullitet, subsidiært annulleres den.

Om fornødent fastslås, at afslaget af 16. marts 2009, uanset dets grundlag, på sagsøgerens klage over afslaget på anmodningen af 9. september 2008 er en nullitet, subsidiært annulleres det.

Om fornødent fastslås, at notat ADMIN.B.2/MB/ks/D(09) 16349 af 30. september 2008 er en nullitet, subsidiært annulleres det.

Om fornødent anerkendes det som et faktum, at en tjenestemand ved Kommissionen: 1) fremsendte, eller lod fremsende, et notat dateret 9. december 2003 med overskriften "lægebesøg i Tricase (Le)" til direktøren for A.S.L.Le 2 - Maglie, 2) anmodede direktøren om, at sagsøgeren modtog et lægebesøg, 3) meddelte direktøren, at der som følge af langvarig sygdom den 14. februar 2003 var blevet indledt en procedure (nedsat et invaliditetsudvalg) med henblik på vurdere, om sagsøgeren var arbejdsdygtig, 4) gav udtryk for den opfattelse - som der overhovedet ikke er belæg for - at sagsøgeren "har iværksat en række forhalingsmanøvrer med henblik på at forsinke indkaldelsen af invaliditetsudvalget, der alle er blevet afvist som grundløse af Kommissionens kompetente tjenestegren", 5) meddelte ham, at sagsøgeren "er blevet opfordret til at møde op til en lægeundersøgelse i Bruxelles mandag den 8. december 2003", 6) oplyste ham om navnet på den person, der er udpeget til at repræsentere institutionen i invaliditetsudvalget, 7) meddelte ham, at der pr 9. december 2003 "ikke var faxet nogen lægeerklæring til Kommissionens lægetjeneste", 8) gav udtryk for den opfattelse - som der overhovedet ikke er belæg for - at sagsøgeren havde været forpligtet til at faxe en lægeerklæring til Kommissionens lægetjeneste for at redegøre for, hvorfor han udeblev fra den kontrolundersøgelse, der skulle have fundet sted i Bruxelles den 8. december 2003, 9) til notatet af 9. december 2003 vedlagde to dokumenter, hvoraf det første vedrørte nedsættelse af et invaliditetsudvalg til behandling af sagsøgerens tilfælde, og det andet indeholdt en indkaldelse af sagsøgeren til en kontrolundersøgelse.

Om fornødent fastslås det for hver af de faktiske omstændigheder, der har forvoldt ovennævnte skade og dennes senere omfang, at de er retsstridige.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning på 300 000 EUR, eller det højere eller lavere beløb, som Personaleretten finder ret og rimeligt, for den ovennævnte skade.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren renter regnet fra den dag, der fulgte efter datoen for Kommissionens modtagelse af sagsøgerens anmodning af 9. september 2008, og indtil den effektive betaling af de 300 000 EUR med 10% årligt med tillæg af renters rente.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________