Language of document :

30. oktoobril 2009. aastal esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-91/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta rahuldamata hageja taotlus hüvitada kahju, mis tekitati talle kirjaga, milles komisjon palus arstil läbi viia hageja tegeliku töövõime hindamiseks tööalane tervisekontroll.

Hageja nõuded

Tuvastada, et merum silentium tehtud otsusel, millega komisjon 9. septembri 2008. aasta taotluse rahuldamata jättis, puudub kehtiv õiguslik alus, või teise võimalusena see tühistada;

vajaduse korral tuvastada, et aktil, millega komisjon 9. septembri 2008. aasta taotluse rahuldamata jätmise otsuse peale 16. märtsil 2009 esitatud kaebuse rahuldamata jättis, puudub kehtiv õiguslik alus, või teise võimalusena see tühistada, olenemata selle akti vormist;

vajaduse korral tuvastada, et 30. juuni 2009. aasta teatel ADMINB2/MB/ks/D(09) nr 16 349 puudub kehtiv õiguslik alus, või teise võimalusena see tühistada;

vajaduse korral teha kindlaks, et komisjoni ametnik: a) saatis või lasi saata ASL Le 2 - Maglie direktorile 9. detsembri 2003. aasta teate, mille sisuks oli "Tööalane tervisekontroll Tricases (Le)"; b) palus tal viia hageja suhtes läbi tervisekontroll; c) andis talle teada, et pikaajalise haiguse tõttu (üle 365 päeva) algatati (töövõimetuskomisjon) hageja suhtes 14. veebruaril 2003 menetlus, et hinnata tema töövõimet; d) tegi talle teatavaks oma seisukohad, mis on täiesti alusetud ning mille kohaselt oli hageja "kasutanud töövõimetuskomisjoni kokkutulemise edasilükkamiseks mitmesuguseid võtteid, mis kõik Euroopa Komisjoni pädeva teenistuse poolt alusetuse tõttu tagasi lükati"; e) teatas talle, et hageja "oli kutsutud 8. detsembril 2003 Brüsselisse arstlikule läbivaatusele"; f) edastas talle selle isiku nime, kes oli nimetatud institutsiooni esindajaks töövõimetuskomisjonis; g) teatas talle, et 9. detsembriks 2003 "ei olnud komisjoni meditsiinitalitusele saadetud faksiga mingisugust arstitõendit"; h) tegi talle teatavaks oma seisukoha, mis on täiesti alusetu ja mille kohaselt oleks hageja pidanud saatma faksiga komisjoni meditsiinitalitusele arstitõendi, et põhjendada oma mitteilmumist arstlikku kontrolli, mis pidi toimuma Brüsselis 8. detsembril 2003; i) lisas 9. detsembri 2003. aasta teatele kaks dokumenti, millest esimene puudutab hageja juhtumiga seoses töövõimetuskomisjoni poole väidetavat pöördumist ja teine hageja arstlikku kontrolli kutsumist;

vajaduse korral tuvastada iga kõnealuse kahju tekkimise aluseks oleva asjaolu ja a fortiori selliste asjaolude kogumi õigusvastasus;

kohustada kostjat maksma hagejale kahju hüvitamiseks 300 000 euro suurune summa või sellest suurem või väiksem summa, mida Avaliku Teenistuse Kohus õiglaseks peab;

kohustada komisjoni maksma hagejale alates päevast, mis järgneb päevale, mil komisjon sai kätte 9. septembri 2008. aasta taotluse, kuni 300 000 euro suuruse summa tegeliku maksmiseni sellele lisanduvad intressid 10%-lise aastamääraga koos iga-aastase kapitaliseerimisega.

mõista kõik käesoleva menetlusega seotud kohtukulud välja kostjalt.

____________