Language of document :

Kanne 30.10.2009 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-91/09)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla komissio hylkäsi kantajan vaatimuksen niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka kantaja on kärsinyt sellaisen kirjeen johdosta, jolla komissio pyysi lääkäriä tekemään kantajalle lääkärintarkastuksen tämän todellisen työkyvyn arvioimiseksi

Vaatimukset

konkludenttinen päätös, jolla komissio hylkäsi kantajan 9.9.2008 päivätyn hakemuksen, on lakiin perustumattomana todettava mitättömäksi tai toissijaisesti kumottava

päätös, jolla komissio 16.3.2009 hylkäsi 9.9.2008 tehdyn hakemuksen, on sen muodosta riippumatta tarpeellisin osin lakiin perustumattomana todettava mitättömäksi tai toissijaisesti kumottava

kirje ADMIN.B.2/MB/ks/ D(09) 16349, joka on päivätty 30.6.2009, on tarpeellisin osin lakiin perustumattomana todettava mitättömäksi tai toissijaisesti kumottava

on todettava tarpeellisin osin, että komission virkamies: a) lähetti tai antoi lähettää 9.12.2003 päivätyn "lääkärintarkastus Tricasessa (Le)" -otsikoidun kirjeen A.S.L. Le 2 - Maglien johtajalle; b) pyysi johtajaa suorittamaan kantajalle lääkärintarkastuksen; c) ilmoitti johtajalle, että kantajan pitkäaikaisen sairauden (yli 365 päivää) vuoksi tätä koskeva menettely (työkyvyttömyyslautakunnassa) hänen työkykynsä tai -kyvyttömyytensä arvioimiseksi oli aloitettu 14.2.2003; d) ilmoitti johtajalle näkemyksinään, jotka ovat täysin perusteettomia, että kantaja "on käyttänyt useita sellaisia taktiikoita työkyvyttömyyslautakunnan koollekutsumisen viivyttämiseksi, jotka Euroopan komission toimivaltainen pääosasto hylkäsi perusteettomina"; e) ilmoitti johtajalle, että kantaja on "kutsuttu lääkärintarkastusta varten maanantaiksi 8.12.2003 Brysseliin"; f) ilmoitti johtajalle instituutiota työkyvyttömyyslautakunnassa edustavan henkilön nimen; g) ilmoitti johtajalle, että 9.12.2003 "mitään lääkärintodistusta ei ollut lähetetty faksitse komission terveydenhoitopalveluun" h) ilmoitti johtajalle näkemyksenään, joka on täysin perusteeton, että kantajan olisi täytynyt lähettää telekopiona lääkärintodistus komission terveydenhoitopalveluun oikeuttaakseen poissaolonsa lääkärintarkastuksesta, joka olisi ollut määrä tehdä Brysselissä 8.12.2003; i) liitti 9.12.2003 päivättyyn kirjeeseen kaksi asiakirjaa, joista ensimmäinen koskee työkyvyttömyyslautakunnan väitettyä koollekutsumista kantajan asian osalta ja toinen kantajan määräämistä lääkärintarkastukseen.

tekijät, jotka ovat aiheuttaneet vahingot, on todettava ja julistettava tarpeellisin osin kokonaan ja entistä suuremmalla syyllä lainvastaisiksi

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena 300 000 euron suuruinen summa tai muu suurempi tai pienempi summa, jonka virkamiestuomioistuin katsoo kohtuulliseksi

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle sitä seuraavan päivän, kun 9.9.2008 tehty hakemus saapui komissioon, ja 300 000 euron tosiasiallisen maksupäivän väliseltä ajalta kyseisestä summasta kertyvät korot 10 prosentin vuosittaisen korkokannan mukaan ja vuosittain pääomitettuina

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kaikki tästä kanteesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

____________