Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 października 2009 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-91/09)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o oddaleniu wniosku skarżącego mającego na celu uzyskanie naprawienia szkód poniesionych w związku z pismem, w drodze którego Komisja zarządziła przeprowadzenie badania lekarskiego przez lekarza medycyny pracy w celu oceny zdolności skarżącego do wykonywania pracy.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieistnienia lub ewentualnie nieważności decyzji podjętej w dorozumiany sposób, w drodze której Komisja oddaliła wniosek z dnia 9 września 2008 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieistnienia lub ewentualnie nieważności aktu oddalenia przez Komisję zażalenia z dnia 16 marca 2009 r. na decyzję oddalającą wniosek z dnia 9 września 2008 r., niezależnie od formy tego aktu;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieistnienia lub ewentualnie nieważności pisma ADMIN.B.2/MB/ks/ D(09) 16349 z dnia 30 czerwca 2009 r.;

w razie potrzeby, ustalenie okoliczności, że urzędnik Komisji: a) przesłał lub spowodował przesłanie dyrektorowi A.S.L. Le 2 - Maglie pisma z dnia 9 grudnia 2003 r. mającego za przedmiot "przeprowadzenie badania przez lekarza medycyny pracy w Tricase (Le)"; b) zarządził przeprowadzenie przez niego badania lekarskiego skarżącego; c) poinformował go, że, z uwagi na przedłużającą się chorobę (ponad 365 dni), w dniu 14 grudnia 2003 r. zostało wszczęte przeciwko skarżącemu postępowanie (komisja lekarska) w celu oceny jego zdolności do pracy; d) przekazał mu swoją, całkowicie bezzasadną opinię, że skarżący "uciekł się do licznych wybiegów w celu opóźnienia powołania komisji lekarskiej ale żadne z jego działań nie zostało przyjęte przez właściwe jednostki Komisji Europejskiej ze względu na ich bezzasadność"; e) poinformował go o okoliczności, że skarżący "został wezwany do poddania się badaniu lekarskiemu w Brukseli w dniu 8 grudnia 2003 r. (poniedziałek)"; f) przekazał mu nazwisko osoby wyznaczonej do reprezentowania instytucji w ramach komisji lekarskiej; g) poinformował go, że do dnia 9 grudnia 2003 r. służba medyczna Komisji "nie otrzymała faksem żadnego zaświadczenia lekarskiego"; h) przekazał mu swoją, całkowicie bezzasadną opinię, że skarżący miał obowiązek przesłania zaświadczenia lekarskiego służbom medycznym Komisji aby usprawiedliwić nieobecność na badaniu lekarskim, które miało odbyć się w Brukseli w dniu 8 grudnia 2003 r.; i) dołączył do pisma z dnia 9 grudnia 2003 r. dwa dokumenty, z których pierwszy dotyczył powierzenia komisji lekarskiej sprawy skarżącego a drugi wezwania do poddania się badaniu lekarskiemu;

w razie potrzeby, ustalenie lub stwierdzenie niezgodności z prawem każdej z okoliczności, które wywołały wspomniane szkody i związku między nimi;

nakazanie pozwanej zapłaty skarżącemu, tytułem naprawienia wspomnianych szkód kwoty 300000 EUR lub takiej wyższej bądź niższej sumy jaką Sąd uzna za prawidłową i słuszną;

nakazanie Komisji zapłaty skarżącemu w odniesieniu do okresu biegnącego od dnia następującego po dniu, w którym wniosek z dnia 9 września 2008 r. został doręczony Komisji do dnia rzeczywistej zapłaty kwoty 300000 EUR, odsetek od tej kwoty w wysokości 10% rocznie z coroczną kapitalizacją;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich wszystkimi kosztami niniejszego postępowania.

____________